หิน 2/2

หิน2/2

หิน2/2     หิน2/2

หิน 2/2

หิน 2/2  เป็นหินพิเศษ ใช้งานเฉพาะทาง เช่น ใช้ปูฐานหม้อแปลง และงานอื่นๆ